Leveringsvilkår fra nettbutikk


Her følger vilkår for bruk av helthjem.no og tilhørende transporttjenester. For personvernerklæring se helthjem.no/personvern.

1. Om leveringsvilkårene

Leveringsvilkårene under gjelder for forbrukere (heretter “Mottaker”) som er mottaker av pakker, bestilt av mottaker fra nettbutikk, bedrift og/eller markedsplass (heretter “Bedriften” eller “Nettbutikken”) som direkte bruker Helthjem for distribusjon av pakker, eller indirekte hvor Helthjem er underleverandør til tredje part kontraktert av nettbutikk. Oppdaterte og de til enhver tid gjeldende leveringsvilkår er tilgjengelig på helthjem.no/vilkar-privat. Vilkårene kan endres uten nærmere varsling. Vilkårene gjelder på tvers av mulige kanaler og nettsider som en helthjem pakke kan bookes fra. Tjenesten leveres av Helthjem Netthandel AS, 914 919 010 (heretter omtalt som “leverandøren” eller “Helthjem”).

2. Om tjenesten

Helthjem tilbyr flere ulike leveringstjenester, enten alene eller gjennom samarbeidspartnere, som nettbutikken kan velge for en eller flere forsendelser til mottaker, og som er nærmere definert i separate Produktvilkår (heretter «Fraktprodukt(et)» eller «Fraktprodukter/-ene)»). For produktvilkår se https://helthjem.no/bedrift-informasjon/pakkeprodukter

2a. Sporing og mottakeradvisering

Helthjem skanner pakkenes strekkoder inn og ut av verdikjeden. Sporing gjøres tilgjengelig i sanntid for Kunden og Mottaker, der første generelle sporingspunkt er «skannet inn på terminalen», og siste generelle sporingspunkt er «utlevert til kunde». Avhengig av Fraktproduktet vil pakken i tillegg kunne ha sporingspunkter på vekslinger gjennom Verdikjeden, se nærmere i Produktvilkår.

Kunden kan se informasjon om Pakkens bevegelser via helthjem.no.

2b. Overlevering til Mottaker

Helthjem-pakker leveres til Mottakere på det leveringspunktet de normalt ville mottatt en avis:

 • i postkassen,

 • på dørmatten eller:

 • i noen få tilfeller med pose og krok

Helthjem-pakker som ikke får plass i postkassen vil leveres på dørmatten hvor postkasse er normalt leveringspunkt, med mindre budet vurderer dette som utrygt, i så fall skal Pakken Overleveres via Pakkehentested. Hvis mottakers leveringssted normalt er postkassen og det er mer enn 250 meter til døren, så kan pakken bli levert i en pose og krok på postkassen. For enkelte Nettbutikkavtaler inngått før 2023 er ikke “Levering på dør” nødvendigvis standarden, så pakker for store for postkassen vil bli levert med pose og krok på postkassen.

Skulle mottaker av pakken ikke ha dekning for hjemlevering, eller budet av andre årsaker ikke kan levere pakken hjem, vil vi levere pakken til nærmeste Helthjem- eller Postnord-utleveringssted. Helthjem forbeholder seg retten til å endre leveringsform hvis nødvendig eller hensiktsmessig.

For Pakker som Overleveres til Pakkehentested, så vil Mottaker få en melding med hentekode når Pakken er klar for å hentes på Pakkehentestedet.

For å få Overlevert sin Pakke på ett Pakkehentested må Mottaker:

 • fremvise hentekode og:

 • hvis valgt av Avsender, vise ID og/eller signere på utleveringen

Mottaker har en hentefrist som definert for Pakker som Overleveres via Pakkehentested i Produktvilkår. Før Pakken sendes i retur til Avsender vil Mottaker få en påminnelse om å hente Pakken per SMS og epost.

2c. Ikke vellykket overlevering og retur

Noen ganger lykkes det ikke Helthjem å Overlevere en Pakke av ulike årsaker, slik som utilstrekkelig adresse, manglende svar fra Mottaker om oppdatering av adresse, utilstrekkelig merking av dør/postkasse eller at leveringspunktet ikke oppleves som trygt av budet. I slike tilfeller vil Helthjem, om ikke annet er avtalt, forsøke å Overlevere Helthjem-pakker til Mottaker på nærmeste Pakkehentested.

Pakker som Mottaker ikke har hentet på Pakkehentested innen hentefristen, vil returneres til Avsender for Avsenders egen regning. Det samme gjelder returer initiert av Mottaker.

Nærmere informasjon om antall leveringsforsøk og/eller antall dagers hentefrist for ulike Fraktprodukter kan finnes i egne Produktvilkår.

Helthjem skal sikre forsvarlig behandling av ikke-leverbare pakker, og kan åpne pakker for å identifisere avsender eller mottaker. Helthjem vil oppbevare ikke-leverbare pakker i minst 12 måneder fra pakken ble booket.

2d. Fremsendingstid & dekningsområde

Helthjem sin fremsendingstid regnes i antall dager fra mottak på Helthjem sin hovedterminal i Vestby til levering hos mottaker enten hjemme eller ved overlevering til hentested.

På bildet nedenfor visualiseres fremsendingstid til tre forskjellige geografier i Norge. Helthjem sin tjeneste kommer ikke med garantert fremsendingstid, og bildet nedenfor skal anses som fremsendings estimat.

Gjelder for pakker innlevert i Oslo iht gjeldende innleveringsfrister og til de privatadresser Helthjem til enhver tid har i sin distribusjonsgeografi. Detaljerte ledetids- og dekningstabeller kan fås ved å kontakte Helthjem

Helthjem-pakkene distribueres med avisbudene i Norge til adresser som har dekning for levering og med Helthjems til enhver tid gjeldende distribusjonsfrekvens i det aktuelle geografiske området.

Helthjem kan levere Pakker til alle adresser i Norge, med unntak av Svalbard og Jan Mayen. Per i dag, dekker Helthjem 80-90 % av alle privatadresser i Norge med hjemlevering. Den reelle dekningsgraden er imidlertid noe lavere som følge av for lav adressekvalitet, slik som såkalte ufullstendige eller gale adresser, og/eller som følge av at en stor andel av adressene i avsenders Kundedatabase er bedriftsadresser, som Helthjem ikke leverer til. Helthjem tilbyr Adressehjelper-API til bruk i Kundens nettbutikk-utsjekk for å hjelpe Mottaker å fylle inn korrekt og fullstendig adresse, slik at den reelle dekningsgraden bedres.

Helthjem har dekning for at Mottakere kan hente pakker på Pakkehentesteder i store deler av Norge. Der Helthjem ikke har egne Pakkehentesteder vil dekning tilbys gjennom underleverandører slik at det oppnås dekning i hele Norge med unntak av Svalbard og Jan Mayen.

I noen tilfeller er en adresse stengt for hjemlevering, selv hvor Helthjem har kapabilitet at levere hjem. Boligblokker for eksempel kan i perioder eller permanent nekte Helthjem at komme inn for å levere på dørmatte. Detsamme kan gjelde for nyetablerte blokker hvor Helthjem ikke ennu fått tilgang. Hvis dette er tilfelle oppfordrer Helthjem styrene at revurdere og ta kontakt med Helthjem for å åpne for hjemleveringer.

Helthjem kan også stenge adresser i perioder hvor man ser tegn til systematiske tyverier, eller hvor det av andre årsaker ikke anses hensiktsmessig å levere helt hjem.

3. Gods som ikke aksepteres i Helthjem sin verdikjede

Det er forbudt for Nettbutikker å sende følgende gods:

 • Levende dyr

 • Temperatursensitivt gods

 • Eksplosiver, kjemikalier, brannfarlige stoffer, eller annet farlig gods (ADR)

 • Etterligninger av granater, miner, eksplosive innretninger, røykbomber, våpen og lignende

 • Alkohol og alle former for illegale substanser

 • Tobakk og nikotinprodukter, med mindre det er særskilt avtalt

 • Pakkesendinger som har et innhold som er ulovlig i Avsender- eller Mottakerland

 • Pakker som etter sitt innhold eller mangelfulle emballering kan utsette Helthjems personale eller allmennheten for fare, eller som kan skade andre pakker

Helthjem har rett til å undersøke selv, eller ved hjelp av kompetent personell, åpne en sending dersom det er mistanke om at Pakken inneholder forbudt materiale eller i seg selv er farlig å sende. Tilsvarende gjelder ved mistanke om at Pakken ikke er forsvarlig innpakket og av den grunn antas å kunne skade personer, utstyr, eller andre Pakker.

Helthjem kan destruere sending som anses farlig å distribuere. Før destruering skal Helthjem i den grad det er mulig varsle avsenderen.

4. Kundeservice

Status på din pakke kan følges på helthjem.no med hjelp av sporingsnummer opplyst av Nettbutikken. Spørsmål vedrørende tjenesten og eventuelle spørsmål til status på sendingen kan rettes til https://helthjem.no/kontakt-oss, telefon 400 64 009, chat på helthjem.no eller via vår Facebook-side.

5. Erstatning for tap, skade eller forsinkelse

Leverandørens ansvar for en pakke inntrer når sendingen er registrert hentet av Leverandøren, eller når Leverandøren mottatt pakken.

Leverandørens ansvar for en pakke opphører når sendingen er:

 • Utlevert til mottaker

 • Stilt til mottakers rådighet på en adresse som denne har oppgitt

 • Returnert og tilbakelevert til avsender, der utlevering etter punkt 1 og 2 ikke kan gjennomføres.

 • Avsender har fått erstatning for tapt eller skadet forsendelse

Krav om erstatning må fremsettes uten ugrunnet opphold, senest fire uker etter forsendelsen ble hentet fra avsender. Det er avsender eller tredjepart som har distribusjonsavtale med Leverandøren som skal fremme krav om erstatning til Leverandør. Mottaker skal alltid henvende seg til Nettbutikken for å fremsette reklamasjon.

Leverandøren er ikke ansvarlig for skader som oppstår som konsekvens av det man må kunne forvente gjennom normal transporthåndtering, herunder, men ikke avgrenset til:

 • Feil eller forsømmelse fra den skadelidtes side

 • Sendingens beskaffenhet

 • Mangelfull emballasje

 • Forhold og følger som Leverandøren ikke kunne unngå eller avverge (Force majeur)

Tjenesten er ikke godt egnet for frakt av knusbare gjenstander som glass, speil o.l. Som er sensitivt for små vibrasjoner, fall o.l. som kan oppstå i en normal transportkjede. Pakkens emballasje må bl.a. tåle fall på 3 meter. Dersom pakkene er godt nok emballert kan imidlertid slike gjenstander også sendes med tjenesten.

Leverandøren er ikke pliktig å yte erstatning ved forsinkelser utover normal fremsendingstid. Ved vesentlige forsinkelser, minimum fire uker fra hentetidspunkt eller mer, kan Leverandøren imidlertid erstatte fraktbeløpet etter nærmere avtale med avsender.

Leverandør er ikke ansvarlig for følgeskader.

6. Klageordning

Konsumenter som har spørsmål vedrørende tjenesten, spørsmål til status på sendingen eller vil reklamere på utførelsen kan henvende seg på chat eller e-post (link til chat og kontaktside her https://helthjem.no/kontakt-forbruker/), telefon 4006 4009, eller via vår Facebook-side. Status på din pakke kan også følges på sporingslinken som mottas fra avsender.

Dersom konsument ikke opplever en tilfredsstillende saksbehandling kan konsument fremme en klage. Klagen rettes også til Helthjems kundeservice via samme kanaler som beskrevet i avsnittet over og bør merkes med “Klage”. Helthjems kundeservice vil ved mottatt klage vurdere denne, og begrunne sin avgjørelse i tilbakemeldingen til konsumenten. Klager behandles normalt innen 14 dager. Ved avslag på en klage har klager, i tvister som omfattes av postloven § 41, en videre klageadgang til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Tvister som faller inn under postloven § 40, skal i fremtiden kunne bringes inn for en Brukerklagenemnd for posttjenester. Inntil en slik nemnd er opprettet, skal denne type klager behandles av Forbrukertilsynet, se link til Nkoms hjemmeside: https://www.nkom.no/post/informasjon-til-forbrukere

7. Ekskludering fra tjenesten

Helthjem kan ved mistanke om forsettlige, vesentlig eller gjentatte misbruk ekskludere personer fra tilgang til vår tjeneste.

Eksempler kan være gjentatte henvendelser fra brukere med klager på brudd på kjøpsloven, politianmeldelser, misbruk av tjenesten eller andre former for uakseptabel atferd ovenfor andre brukere eller ovenfor Helthjem. Forhold som indikerer at det foreligger alvorlige og kritikkverdige forhold hos forbrukeren, og hvor videre bruk kan medføre betydelige problemer for eventuelle interessenter kan også føre til utestengelse.

Ved henvendelser fra politiet eller andre offentlige myndigheter, vil Helthjem kunne videreformidle den informasjon som er lagret på aktuell brukerkonto.

Ekskludering kan medføre at forsendelser blir avbooket eller stoppet. Det gis ikke refusjon for fraktkostnadene ved ekskludering etter forsettlige regelbrudd.

Helthjem er en del av Schibsted. Schibsted er ansvarlig for dine data på denne siden. Les mer